Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ογκομέτρηση.

.
Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης από τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου...

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F:

A) HCl(aq)

B) NH3(aq)

C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq)

D) NaOH(aq)

E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq)

F) HCOOH(aq).

Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.

Σε θερμοκρασία 25,0°C, χρησιμοποιούμε το ίδιο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, HCl(aq), για να ογκομετρήσουμε τα διαλύματα    Β  NH3(aq),  και D  NaOH(aq) .

Η καμπύλη τις ογκομέτρησης  για το διάλυμα Β είναι:

  

Ενώ για το διάλυμα D είναι:

 

 1. Να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης της ογκομέτρησης για κάθε ένα από τα διαλύματα B και D.
 2. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων που δίνονται να υπολογίσετε την αρχική συγκέντρωση των έξι διαλυμάτων.
 3.  Η καμπύλη της ογκομέτρησης του διαλύματος B μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε  γραφικά το pH του διαλύματος C. Πόσο είναι το pH του διαλύματος C;
 4. Να προσδιορίσετε γραφικά την τιμή του pH στο σημείο ισοδυναμίας για την ογκομέτρηση του διαλύματος B.
 5. Να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι η τιμή του pH στο σημείο ισοδυναμίας είναι διαφορετική για τις ογκομετρήσεις των διαλυμάτων B και D.

 .

Απάντηση:

.

Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Θέμα εξέτασης.

.

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F:

A) HCl(aq)

B) NH3(aq)

C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq)

D) NaOH(aq)

E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq)

F) HCOOH(aq).

Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.

 1. Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να κατατάξετε αυτά τα διαλύματα κατ’ αύξουσα  τιμή του pH.  
  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
 2. Η προσθήκη μίας μικρής ποσότητας στερεού υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(s), στο διάλυμα E μεταβάλλει το pH του από 3,5 σε 3,6. Η προσθήκη της ίδιας ποσότητας NaOH(s) στον ίδιο όγκο καθαρού νερού μεταβάλλει το pH του από 7,0 σε 12,0. 
  Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να εξηγήσετε αυτή τη διαφορά.
 3. Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα με την προσθήκη του NaOH(s) στο διάλυμα Ε και στο καθαρό νερό.

.

Απάντηση:

. 


Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Διαγώνισμα Χημείας. Δομή ατόμων. 3ωρο.

.
Από τον συνάδελφο Μπεντρός Μ. Χαλατζιάν, έλαβα ένα διαγώνισμα πάνω στο 1ο Κεφάλαιο της Χημείας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή.
Ένα παράδειγμα άσκησης βλέπετε παρακάτω:

Ένα ηλεκτρόνιο του στοιχείου Χ χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς:
0, + ½ , 1, και 3.
 1. Ποιος κβαντικός αριθμός αντιστοιχεί σε κάθε τιμή;
 2. Τι καθορίζει η τιμή του κάθε κβαντικού αριθμού:
  ...α. για το ηλεκτρόνιο και β. για του τροχιακό;
 3. Το άτομο του στοιχείου, στη θεμελιώδη κατάσταση, έχει στη στιβάδα σθένους άλλα δύο ηλεκτρόνια που έχουν την ίδια ενέργεια με το ηλεκτρόνιο που προσδιορίσατε. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Χ;
 4. Το στοιχείο Χ σχηματίζει με το 35Βr τις ενώσεις ΧΒr3 και XBr5.
  Γράψτε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των ενώσεων.


Μπορείτε να δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.
.
.

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Ενέργεια ιονισμού.

.
Δίνονται τα στοιχεία 12Μg, 16S, 20Cα. Για τις ενέργειες πρώτου ιονισμού ισχύει η σχέση:

Π.Μ.Δ.Χ 2005

Απάντηση:

.


Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Δομή ατόμου και ιόντων.

.
 1. Ποια η ηλεκτρονιακή δομή του 29Cu; Με βάση την κατανομή αυτή να βρεθούν:
 2. Πόσα ηλεκτρόνια του ατόμου έχουν ms=+ ½ ;
 3. Ποια η ηλεκτρονική δομή των ιόντων Cu+1 και Cu+2;
.
Απάντηση:
.

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis οξειδίων.

.Nα δώστε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων του υδρογόνου Η2Ο και Η2Ο2.

.

Απάντηση:

.

Ηλεκτρονιακή δομή και χημική συμπεριφορά.

.
Δίνονται τα στοιχεία Α και Β με ατομικούς αριθμούς 34 και 37 αντίστοιχα.
 1. Ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων Α και Β;
 2. Συγκρίνετε τις ακτίνες των δύο ατόμων.
 3. Δώστε τους ηλεκτρονιακούς τύπους κατά Lewis των οξειδίων ΑΟ2 και Β2Ο.
 4. Ποια νομίζετε ότι είναι η φυσική κατάσταση των δύο οξειδίων;
 5. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις:
ΑΟ2+ Η2Ο → (Γ)
Β2Ο + Η2Ο → (Δ)
(Γ) + (Δ) → ………

Προτροπή: Προσπαθήστε να δώσετε τις απαντήσεις χωρίς να βρείτε ποια πραγματικά είναι τα στοιχεία Α και Β. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ωσάν να ήταν άγνωστα στοιχεία.
.
Απάντηση:

.

Υπάρχουν τα τροχιακά;

.
Εξηγείστε αν είναι σωστή ή λάθος η πρόταση :

«Στο άτομο του υδρογόνου που έχει ένα ηλεκτρόνιο υπάρχει μόνο το τροχιακό 1s, ενώ στο κατιόν υδρογόνου (Η+) που δεν έχει κανένα ηλεκτρόνιο δεν υπάρχει κανένα τροχιακό.»

.

Απάντηση:

.


Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Θέματα Βιολογίας Θετικής Ομογενών 2008

.
Μπορείτε να δείτε τα θέματα των εξετάσεων για τα παιδιά των Ομογενών από

Θέματα Εξετάσεων Ομογενών 2008

.
Ποια από τις παρακάτω ηλεκτρονιακές δομές ατόμων εκφράζει άτομο σε διεγερμένη κατάσταση;

α. 1s22s1

β. 1s22s22p63s1

γ. 1s22s22p6

δ. 1s12s2

Εξετάσεις Ομογενών 2008

.

Απαντήσεις:

.

Μπορείτε να δείτε όλα τα θέματα από ΕΔΩ.


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Χημικές μετατροπές

.
Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα χημικών μετατροπών:Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, B, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ και Λ.

Eπαναληπτικές Εξετάσεις 2008

Απάντηση:
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

Επαναληπτικά θέματα Χημείας 1ου Κεφαλαίου.

.
Από τους συναδέλφους Χημικούς Ακριτίδη και Χαλατζιάν, πήρα δύο επαναληπτικά διαγωνίσματα πάνω στο 1ο κεφάλαιο της Χημείας. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή.
Ένα δείγμα του διαγωνίσματος είναι το παρακάτω:

Δίνονται τα στοιχεία 11Νa, 12Mg και 16S,   που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση.

1. Πώς κατανέμονται τα ηλεκτρόνια τους σε στιβάδες και υποστιβάδες;
Μονάδα 1
2. Ένα ηλεκτρόνιο χαρακτηρίζεται από την τετράδα κβαντικών αριθμών (3,1,-1,+½)
α. Σε ποιο από τα τρία στοιχεία ανήκει το ηλεκτρόνιο αυτό;
β. Ποια είναι η τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει το ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στο ίδιο τροχιακό με το πιο πάνω ηλεκτρόνιο;
Μονάδες 2 × 1 = 2

Συνολικά τα διαγωνίσματα μπορείτε να τα δείτε από ΕΔΩ.

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Υπολογισμός μορίων πρόσβασης.

.
Μάθατε τους βαθμούς σας;
Αν θέλετε να υπολογίσετε το βαθμό πρόσβασης
αλλά και τα μόριά σας, ανά επιστημονικό πεδίο,
μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο
Excell, από ΕΔΩ.

Βαθμολογικά στοιχεία ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

.
Μπορείτε να δείτε τους πίνακες με στατιστικά στοιχεία της βαθμολογίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, όπως τα έδωσε το ΥΠΕΠΘ. ΕΔΩ.

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008. ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ.ΓΕΛ.


Read this doc on Scribd: them_xhm_kat_c_hmer_no_0806

Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα από ΕΔΩ.
.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ/


ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2008

Read this doc on Scribd: them_biox_kat_d_esp_no_0806


Μπορείτε να κατεβάσετε τα θέματα από

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ. 2008. ΒΙΟΛΟΓΙΑ.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ:
Η ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΑΠO ΕΔΩ.
.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008. ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ


Read this doc on Scribd: them_biox_kat_c_hmer_no_0806

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΕΔΩ,

Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008. ΕΣΠΕΡΙΝΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Read this doc on Scribd: them_xhm_kat_d_esp_no_0806

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΔΩ.


Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Σε όλους τους μαθητές που στη διάρκεια της χρονιάς διάβασαν, κουράστηκαν, πάλεψαν για τις εξετάσεις, εύχομαι:

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία τις εξετάσεις αυτές και να τις δουν σαν ένα απλό επεισόδιο στη μάχη της ζωής.
Η ζωή δεν τελειώνει με μια επιτυχία ή αποτυχία σε εξετάσεις...
Τους εύχομαι να είναι καλά στην ΥΓΕΙΑ τους και να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους στη ζωή.

Φιλικά
Διονύσης Μάργαρης.

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

.
Από τον συνάδελφο
Πέτρο Χαλατζιάν, πήρα ένα γενικό διαγώνισμα Χημείας, το οποίο μπορείτε να δείτε από ΕΔΩ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την προσφορά του, αλλά θα ήθελα να συστήσω στους μαθητές, να μην ασχοληθούν τελευταία μέρα με διαγωνίσματα.

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Σειρά αντιδράσεων.

.
Να βρεθούν οι ενώσεις στο παρακάτω συνθετικό σχήμα.

Απάντηση:


Συνθετικό σχήμα.

Να βρεθούν οι ενώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω σχήμα.

Απάντηση:


Αντίδραση αποικοδόμησης και σύνθεση Οργανικής ένωσης.

Πώς μπορούμε από μόνη οργανική ένωση την CH3CH2ΟΗ να πάρουμε ΗCΟΟCH2CH3;

Απάντηση:

Γαλακτικό οξύ.

Το γαλακτικό οξύ έχει τύπο

 1. Πώς ονομάζεται κατά IUPAC;
 2. Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων του γαλακτικού οξέος με:

i) ΚΟΗ

ii) Να

iii) CH3CΟΟΗ

iv) CH3ΝΗ2

v) Κ2Cr2O7/H+

vi) CH3-CH2ΟΗ

3. Πώς μπορεί να παρασκευαστεί το γαλακτικό οξύ από το αιθίνιο;

Απάντηση:

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Αλκοόλες.

Για τρεις ισομερείς υγρές οργανικές ενώσεις Α,Β και Γ έχουμε τις εξής πληροφορίες:

1) Δεν αποχρωματίζουν διάλυμα Βr2/CCl4.

2) Αντιδρούν με Να και ελευθερώνουν αέριο.

3) Δεν διασπούν το Να23.

4) Περιέχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα στο μόριό τους.

Α) Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκουν οι ενώσεις Α,Β και Γ;

Β) Αν προσθέσουμε περίσσεια νατρίου σε 7,4g της ένωσης Α παίρνουμε 1,2L αερίου σε stp.

Ποιος ο Μ.Τ. των ενώσεων;

Γ) Αν η Α δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4, ποιος ο Σ.Τ. της;

Δ) Η Β δίνει κίτρινο ίζημα με διάλυμα Ι2-ΝαΟΗ. Ποια η ένωση Β;

Ε) Αν η Β μπορεί να προκύψει από την Γ με βάση το σχήμα:

Γ + Η24 (170°C) → Δ

Δ + Η2Ο → Β

Να βρείτε την ένωση Γ.

Στ) Να γράψετε την αντίδραση πολυμερισμού της ένωσης Δ.

Απάντηση:

Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Γενικό Διαγώνισμα Χημείας. 3.

.
Ένα τελικό διαγώνισμα Χημείας, από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

1. Να γράψεις τους συντακτικούς τύπους από Α – Ι

2. Το προϊόν Η αντιδρά με το αντιδραστήριο Fehling να γραφεί η σχετική αντίδραση.

3. 4,48L της ένωσης Δ μετρημένα σε stp αντιδρούν με 600mL διαλύματος Br2 4%w/v. Να εξετάσετε αν το διάλυμα αποχρωματίζεται.

Απάντηση:


Δείτε όλο το διαγώνισμα


Κυριακή, 4 Μαΐου 2008

Υπολογιστικό Πρόβλημα Οργανικής Χημείας.

.
21g ενός αλκενίου αντιδρούν με νερό δίνοντας δύο ισομερείς οργανικές ενώσεις Α και Β.Η ένωση Α που παράγεται σε μικρότερο ποσοστό αντιδρά με θειονυλοχλωρίδιο οπότε παράγονται 4,48L αερίων σε stp και η οργανική ένωση Γ που με μαγνήσιο μας δίνει την ένωση Δ. Η ένωση Β απαιτεί για πλήρη οξείδωση 100mL οξινισμένου διαλύματος Κ2Cr2O7 συγκέντρωσης 4/3Μ, παρέχοντας ένωση Ε.
 1. Αν όλες οι αντιδράσεις θεωρηθούν ποσοτικές να βρεθούν οι ενώσεις Α,Β,Γ,Δ και Ε.
 2. Ποιο ποσοστό του αλκενίου μετετράπη στην ένωση Α;
 3. Αν αντιδράσει η Δ με την Ε και υδρολύσουμε το προϊόν, πόσα g οργανικής ένωσης θα πάρουμε;
 4. Η ποσότητα της Ε που περίσσεψε διοχετεύεται σε διάλυμα Ι2-ΝαΟΗ. Πόσα γραμμάρια ιζήματος θα προκύψουν;

Απάντηση:

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2008

Αμφιπρωτική ουσία.

Σε δύο υδατικά διαλύματα, αποκαθίστανται οι εξής ισορροπίες :

HS- + CN- S2- + HCN και HCl + HS- Cl- + H2S

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή :

 1. Το HCN είναι ισχυρότερο οξύ από το HS- .
 2. Το ΗS- δρα αμφιπρωτικά.
 3. Το H2S και το S2- είναι συζυγές ζευγάρι οξέος - βάσης.
 4. Το S2- είναι ισχυρότερη βάση από το CN- .

Απάντηση:


Όξινο ή βασικό

Ποια τιμή pH μπορεί να έχει ένα υδατικό διάλυμα που περιέχει CH3NH3+ ;

α. 11

β. 10

γ. 7

δ. 6

Απάντηση:

Απλή αντικατάσταση και pH.

.

Κατά τη διάλυση 0,02 mol Νa σε Η2Ο σχηματίζονται 200 mL διαλύματος. Το pΗ του διαλύματος είναι:

α. 13,

β. 8,

γ.7,

δ. 1.

Απάντηση:

Κβαντικοί αριθμοί.

.

Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου του Ca με ατομικό αριθμό 20, που βρίσκεται σε θεμελιώδη ηλεκτρονική κατάσταση περιγράφονται με τις εξής τετράδες κβαντικών αριθμών (n, l, ml, ms):

α. (4, 1, 0, +1/2), (4, 1, 0, -1/2)

β. (4, 0, 0, +1/2), (4, 0, 0, -1/2)

γ. (4, 1, -1, +1/2), (4, 1, 0, -1/2)

δ. (4, 0, 1, +1/2), (4, 1, 1, -1/2)

Απάντηση:


Μήκος κύματος.

Ποιο από τα επόμενα θα έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος κατά de Broglie :

α. πρωτόνιο κινούμενο με 1.000 m/s.

β. ηλεκτρόνιο κινούμενο με 10.000 m/s.

γ. ηλεκτρόνιο κινούμενο με 1.000 m/s.

δ. πρωτόνιο κινούμενο με 10.000 m/s.

Απάντηση:


Κυριακή, 20 Απριλίου 2008

Αντιδράσεις απόσπασης- προσθήκης

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται.

image006.jpgΑπάντηση:


ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ.

Δίνεται το παρακάτω συνθετικό σχήμα. Να γράψετε όλες τις χημικές εξισώσεις προσδιορίζοντας τις άγνωστες οργανικές ενώσεις που αναφέρονται.

Απάντηση:


Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ.2

.
Ένα ακόμη επαναληπτικό διαγώνισμα, μια προσφορά, από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.


Θέλουμε να παρασκευάσουμε ρυθμιστικό διάλυμα Δ με pH = 9 και διαθέτουμε διάλυμα Δ1 ΝΗ3 0,1Μ και διάλυμα Δ2 NH4Cl 0,2M . Η ΝΗ3 έχει Κb= 2·10-5

 1. Πόσα mL των Δ1 και Δ2 πρέπει να αναμιχθούν για να προκύψει διάλυμα όγκου 500mL;
 2. Αν αντί για το διάλυμα ΝΗ3 διαθέτουμε διάλυμα NaOH με pH = 13 πόσα mL θα χρειαστούν για να παρασκευαστούν 500 mL του παραπάνω διαλύματος;
 3. Σε 100 mL του ρυθμιστικού διαλύματος Δ προσθέτω 50 mL διαλύματος HCl 0,1Μ. Πόσο θα μεταβληθεί το pH του διαλύματός; Δίνεται 501/2 = 7 και log7=0,85.
 4. Αν αρχικά είχαμε μόνο το διάλυμα Δ1, πόσα L διαλύματος Δ4 ισχυρού οξέος ΗΑ 0,02Μ θα χρειαζόμασταν για την παρασκευή του ίδιου ρυθμιστικού διαλύματος;
  Απάντηση

  Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

Κυριακή, 13 Απριλίου 2008

Περιοδικός Πίνακας και ιδιότητες στοιχείων.

.

Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός Περιοδικός Πίνακας
Α

Λ

ΒΜ

Ε

Ζ
ΔΗ


Θ

Γ

Κi) Ποιο από όλα τα στοιχεία έχει μεγαλύτερη ενέργεια ιοντισμού και ποιο τη μικρότερη;

ii) Το οξείδιο του Λ είναι όξινο ή βασικό;

iii) Το οξείδιο ενός στοιχείου είναι επαμφοτερίζον. Ποιο μπορεί να είναι το στοιχείο;

iv) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ακτίνα το Ε ή το Ζ και γιατί;

v) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ακτίνα το Δ ή το Β και γιατί;

vi) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού το Ε ή το Ζ και γιατί;

vii) Ποιο στοιχείο έχει μεγαλύτερη ενέργεια πρώτου ιοντισμού το Γ ή το Δ και γιατί;

viii)Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του στοιχείου Λ είναι 10kJ/mol. Η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού του ίδιου στοιχείου μπορεί να είναι:

α) 8 kJ/mol β) 10 kJ/mol γ) 15 kJ/mol δ) 45 kJ/mol

Απάντηση:


Ενέργεια ηλεκτρονίου.

Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες.

i) Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου καθορίζεται περισσότερο από την έλξη του πυρήνα και λιγότερο από τις διηλεκτρονιακές απώσεις.

ii) Όταν οι ελκτικές δυνάμεις είναι μεγάλες, το ηλεκτρόνιο έχει μικρή ενέργεια.

iii) Η υποστιβάδα 3p έχει μικρότερη ενέργεια απ’ ότι η υποστιβάδα 4s.

iv) Από τις επόμενες δύο κατανομές για τα ηλεκτρόνια της υποστιβάδας p, μικρότερη ενέργεια έχει η πρώτη.

Απάντηση:

Σάββατο, 12 Απριλίου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μια προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

Δείτε ένα παράδειγμα Άσκησης

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα που αφορά το σχηματισμό της ένωσης C4H6.

i) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η και να γραφούν αναλυτικά οι αντιδράσεις.

ii) Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις:

1) Αποχρωματίζουν διάλυμα Br2/CCl4;

2) Αποχρωματίζουν όξινο διάλυμα KMnO4;

3) Αντιδρούν με I2 και NaOH;

4) Αντιδρούν με νερό;

iii) Να γράφουν οι αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.

Απάντηση:

Δείτε όλο το διαγώνισμα από ΕΔΩ.

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ.

Μια ακόμη προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό Νίκο Καχριμάνη.

Δείτε ένα παράδειγμα Άσκησης

Διαθέτουμε ένα δείγμα υδροξειδίου του νατρίου (ΝaΟΗ). Γνωρίζουμε ότι οι προσμίξεις δεν εμφανίζουν αλκαλικές ιδιότητες. Για να βρούμε λοιπόν πόση είναι η περιεκτικότητα του δείγματος σε καθαρό υδροξείδιο του νατρίου, εργαζόμαστε ως εξής:

Διαλύουμε 5g του δείγματος σε νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 100ml. Παίρνουμε 20ml αυτού του διαλύματος και ογκομετρούμε με πρότυπο διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) 0,1Μ. Η καμπύλη της ογκομέτρησης φαίνεται στο σχήμα.

i) Πρόκειται για οξυμετρία ή αλκαλιμετρία; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

ii) Να υπολογίσεις τα γραμμάρια του καθαρού υδροξειδίου του νατρίου που

περιέχονταν στα 5g του δείγματος.

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Νa = 23, O = 16 και Η = 1.

iii) Να υπολογίσεις το x, δηλαδή το αρχικό pH του διαλύματος που ογκομετρήθηκε και το y, δηλαδή το pH του διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο.

iv) Να υπολογίσεις το ω, δηλαδή πόσος όγκος είχε προστεθεί από το πρότυπο διάλυμα τη στιγμή που το pH στο ογκομετρούμενο διάλυμα ήταν 13.

Όλα τα διαλύματα βρίσκονται στους 25oC, όπου ισχύει KW = 10-14.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα με σύντομες απαντήσεις από ΕΔΩ.

Εύρεση Οργανικής ένωσης.

Τρεις ισομερείς κορεσμένες ενώσεις Α, Β, και Γ, με γενικό μοριακό τύπο CνΗΟ2 έχουν μοριακή μάζα 102.

Η ένωση Α:

1mol της Α αφού υδρολυθεί στη συνέχεια αντιδρά με διάλυμα K2Cr2O7/H2SO4 και μας δίνει 1 mol αερίου και 1mol ένωσης Δ με μοριακό τύπο CxΗ2xΟ. (οι αντιδράσεις να θεωρηθούν ποσοτικές).

Η ένωση Β:

Αντιδρά με διάλυμα ΝαΟΗ δίνοντας τις ενώσεις Ε και Ζ.

Η Ε δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4 ενώ1 mol της Ε ζυγίζει λιγότερο από 90g.

Η Ζ δίνει κίτρινο ίζημα με Ι2/ΝαΟΗ.

Η ένωση Γ:

Μπορεί να προκύψει από την αλκοόλη C5Η12Ο (Θ) η οποία δεν αφυδατώνεται.

Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Θ.

Απάντηση:

Ταυτοποίηση Οργανικής ένωσης.

Η ένωση Χ μπορεί να είναι προπανόνη ή προπανάλη ή αιθανόλη ή αιθανάλη. Αφού επιλέξτε τα λιγότερα δυνατά από τα πιο κάτω προτεινόμενα αντιδραστήρια, να περιγράψετε σε συντομία πώς μπορείτε να αποδείξτε ότι η ένωση είναι η αιθανάλη.

Προτεινόμενα αντιδραστήρια:

Κ2Cr2O7/H2SO4,

AgNO3/NH3,

KMnO4/H2SO4,

I2/NaOH,

NaHCO3

Απάντηση:


Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

pH και δείκτες.

.

Ένας δείκτης ΗΔ έχει pkα=6,5 και όταν επικρατεί η μορφή ΗΔ αποκτά κόκκινο χρώμα, ενώ όταν επικρατεί η συζυγής του βάση αποκτά μπλε χρώμα.

α. Προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα του δείκτη σε τέσσερα δοχεία Α, Β, Γ και Δ που περιέχουν κάποια από τα διαλύματα CH3CΟΟΝα, ΗCl, ΝαΟΗ, ΝΗ4Cl, ΝαCl αντίστοιχα. Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις και να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη του πίνακα. (Κάποιο διάλυμα δεν υπάρχει σε κανένα δοχείο).

Διάλυμα

χρώμα διαλύματος

ΗCl

13


ΝαΟΗ

5,3


ΝΗ4Cl

7


CH3CΟΟΝα

1


NaClβ. Σε ένα άλλο δοχείο υπάρχει μια ουσία Χ και με προσθήκη του δείκτη ΗΔ παίρνει χρώμα κόκκινο. Αν θέλουμε να αλλάξει το χρώμα του διαλύματος, θα πρέπει να προσθέσουμε:

i.την ουσία Χ.

ii. ΗCl.

iii. ΚΟΗ.

iv.Η2Ο

v. CH3ΝΗ3Cl

vi. ΚCl.

Απάντηση: