Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ξεκίνησα την προσπάθεια της Ιστοσελίδας και των Blogs επειδή πιστεύω ότι:
"Το να μοιράζεσαι πράγματα είναι καλό για όλους..."

Σήμερα με χαρά δημοσιεύω δύο Διαγωνίσματα Ιοντικής Ισορροπίας που μου έστειλε ένας (άγνωστος σε μένα) συνάδελφος Χημικός, ο Νίκος Καχριμάνης.

Όπως φαίνεται υπάρχουν και άλλοι που έχουν παρόμοιες ιδέες και όπως και να το κάνουμε, παίρνεις χαρά από αυτό....

Ένα δείγμα Άσκησης:

Το οξαλικό οξύ (HOOCCOOH) σε ορισμένη θερμοκρασία έχει σταθερά πρώτου ιοντισμού Ka = 10-4.

α. Να υπολογιστεί το pH ενός διαλύματος όγκου 5L που περιέχει 4,5g από το οξαλικό οξύ.

β. Πόσα mol όξινου οξαλικού καλίου, HOOCCOOK, πρέπει να προσθέσουμε, χωρίς μεταβολή όγκου, στο παραπάνω διάλυμα, ώστε να μεταβληθεί το pH κατά μία μονάδα;

γ. Να συγκρίνετε τους βαθμούς ιοντισμού του οξέος στο διάλυμα, πριν και μετά την προσθήκη του οξικού καλίου.

Απάντηση:


Μπορείτε να κατεβάσετε και τα δύο διαγωνίσματα από εδώ:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο.


.

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Κανόνας του Μarkovnikov. Πάντα;

.

Σε δοχείο που περιέχει Η24 διοχετεύουμε 4,2g προπενίου παίρνοντας διάλυμα Α. Το διάλυμα Α μπορεί να αποχρωματίσει 220mL διαλύματος ΚΜnΟ4 0,2Μ.

  1.  Στα τελικά προϊόντα υπάρχει μόνο μία ή περισσότερες οργανικές ενώσεις;
  2. Να βρεθεί το ποσοστό του προπενίου που αντέδρασε σύμφωνα με τον κανόνα του Μarkovnikov;

.

Απάντηση:

.

Εξουδετέρωση και ρυθμιστικά διαλύματα.

Δίνονται 5 διαλύματα, τα οποία περιέχουν:

Το (Α) ΗCl,

το (Β) CH3CΟΟΗ,

το (Γ) ΝαΟΗ,

το (Δ) CH3CΟΟΝα

και το

(Ε) ΝΗ3

Όλα έχουν τον ίδιο όγκο και την ίδια συγκέντρωση.

i) Σε ποια διαλύματα υπάρχουν αδιάστατα μόρια και ποια έχουν pΗ>7;

ii) Τι τιμή μπορεί να έχει το pΗ για το διάλυμα που θα προκύψει με ανάμειξη:

α) του Α με τοΓ,

β) το Α με το Ε,

γ) το Β με το Γ.

iii) Ποια διαλύματα θα χρησιμοποιούσατε για να δημιουργήσετε ρυθμιστικό διάλυμα; Να δώσετε σύντομες ερμηνείες.

Απάντηση:

Διαλύματα και pH.

Δίνονται τα διαλύματα στους 25°C:

διάλυμα A: HCl 0,1Μ διάλυμα Δ: CH3COOH 0,1Μ

διάλυμα Β: ΝΗ3 0,1Μ διάλυμα Ε: NaOH 0,1Μ

διάλυμα Γ: NH4Cl 0,1Μ διάλυμα Ζ: CH3COONa 0,1Μ

i) Από τα παραπάνω διαλύματα:

Όξινα είναι τα …………………….

βασικά είναι τα…………………

ii) Διατάξτε τα διαλύματα αυτά κατά αυξανόμενη τιμή pΗ.

iii) Θέλουμε να παρασκευάσουμε ένα διάλυμα με pΗ = 4 αραιώνοντας κάποιο από τα παραπάνω διαλύματα. Εξετάστε ποια από τα διαλύματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό.

iv) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

α) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Α και Β θα προκύψει όξινο διάλυμα.

β) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Α και Γ θα προκύψει διάλυμα με pΗ μεγαλύτερο από το pΗ του διαλύματος Γ.

γ) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Β και Δ θα προκύψει ουδέτερο διάλυμα.

δ) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Δ και Ε θα προκύψει ουδέτερο διάλυμα.

Να λάβετε υπόψη ότι οι σταθερές ιοντισμού του CH3COOH και της ΝΗ3 είναι ίσες και της τάξεως του 10- 5. Δεν είναι απαραίτητοι οι μαθηματικοί υπολογισμοί.

Απάντηση:

.

Ιοντικές - Ομοιοπολικές ενώσεις.

Να μελετήσετε τον παρακάτω συνοπτικό Π.Π. και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

3Li

4Be

5B

6C

7N

8O

9F

10Ne

11Na

12Mg

13Al

14Si

15P

16S

17Cl

18Ar

19K

20

35Br


27Rb


53I


55Cs


85At


α) Ποιος συνδυασμός στοιχείων θα δώσει την πιο ιοντική ένωση;

β) Ποια στοιχεία έχουν τις ηλεκτρονικές δομές:
i) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
ii) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

γ) Ποιο από τα στοιχεία Να, Rb, CΙ έχει τη μεγαλύτερη πρώτη ενέργεια ιοντισμού;

δ) Ποιο από τα οξείδια στις παρακάτω σειρές θα είναι πιο όξινο:
i) Β2Ο3, CΟ2, RbO. ii) SiΟ2, Η2Ο, Cl2Ο.

ε) Δίνονται οι ενώσεις:
i) RbΒr, CsF, ΑlCl3
ii) ΜgΟ, CαΟ, Κ2Ο, Ρ2Ο3.
iii) Β2Ο3, Αl2Ο3, SiΟ2, Ο2, SΟ2.

Κατατάξτε τις ενώσεις κάθε ομάδας από την πλέον ιοντική προς την πλέον ομοιοπολική.

Απάντηση:


Ατομική ακτίνα.

Δίνονται τα στοιχεία 11Να, 17Cl, 19K. Για τις ατομικές ακτίνες ισχύει:

RK> RCl > RNa.

RK> RNa > RCl.

RNa> RCl > RNa.

RNa > RCl > RK.

Απάντηση:

Ενέργειες Ιοντισμού.

.

Ένα στοιχείο Χ έχει ενέργειες ιοντισμού Εi1=9,32eV, Εi2=18,2eV και Εi3=153,9eV. Σε ποια ομάδα του Π. Π. ανήκει το στοιχείο αυτό;

Απάντηση:


Περιοδικός Πίνακας

.

Δύο στοιχεία Σ1 και Σ2 των οποίων οι ατομικοί αριθμοί Z1 και Ζ22 > Z1) διαφέρουν κατά 1 βρίσκονται σε διαφορετικές περιόδους του Π.Π.

α) Βρείτε τις ομάδες του Π.Π. στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία Σ1 και Σ2.

β) Αν το στοιχείο Σ3 με ατομικό αριθμό Ζ3 = Ζ2 + 17 ανήκει στην ίδια ομάδα του Π.Π. με το Σ2, βρείτε τους ατομικούς αριθμούς Z1, Z2 και Ζ3 των στοιχείων Σ1, Σ2 και Σ3, αν ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Σ1 είναι μικρότερος του 30

Απάντηση:

.

Περιοδικός πίνακας και ιδιότητες στοιχείων.

Τα στοι­χεί­α Α-Ε έ­χουν α­το­μι­κούς α­ριθ­μούς Α=11, Β=15, Γ=17, Δ=36 και Ε=50. Ποι­ο α­πό τα Α-Ε:

i) εί­ναι μο­νο­σθε­νές μέ­ταλ­λο,

ii) έ­χει την μι­κρό­τε­ρη α­το­μι­κή α­κτί­να,

iii) έ­χει ο­ξεί­διο που εί­ναι ιο­ντι­κή έ­νω­ση,

iv) έ­χει έ­νω­ση με υ­δρο­γό­νο που εί­ναι ι­σχυ­ρό ο­ξύ,

v) σχη­μα­τί­ζει έ­νω­ση του γε­νι­κού τύ­που ΧCΙ4,

vi) εί­ναι το πε­ρισ­σό­τε­ρο η­λε­κτραρ­νη­τι­κό,

vii) υ­φί­στα­ται ως δια­το­μι­κό α­έ­ριο;

Π.Μ.Δ.Χ. 1992

Απάντηση:


Στιβάδα-υποστιβάδα-τροχιακό.

.
Να συμπληρώσετε τον πίνακα με το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων που μπορεί να περιέχονται στην αντίστοιχη στιβάδα, υποστιβάδα, ατομικό τροχιακό ή άτομο,

Απαντήσεις:
.

Δομή ατόμων.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α) Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου καθορίζεται περισσότερο από την έλξη του πυρήνα και λιγότερο από τις διηλεκτρονιακές απώσεις.

β) Όταν οι ελκτικές δυνάμεις είναι μεγάλες, το ηλεκτρόνιο έχει μικρή ενέργεια.

γ) Η υποστιβάδα 3p έχει μικρότερη ενέργεια απ’ ότι η υποστιβάδα 4s.

δ) Από τις επόμενες δύο κατανομές για τα ηλεκτρόνια της p, μικρότερη ενέργεια έχει η πρώτη.


Απάντηση:

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Άσκηση Οργανικής Χημείας.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να προσδιορίσετε τις ενώσεις που αναφέρονται.
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Παρασκευή Ιωδοφορμίου

Να προσδιορίσετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων από Α-Ι στο επόμενο συνθετικό σχήμα: Η οργανική ένωση Α αντιδρά με Ι2/NaOH και σχηματίζει κίτρινο ίζημα. Να σίδραση.

β) Από 0,5 mol της ένωσης Α πόσα g ιζήματος θα σχηματιστούν;

Απάντηση:

Η άσκηση ανήκει σε συλλογή από Επαναληπτικές Ασκήσεις, μια προσφορά του συνάδελφου κ. Καχριμάνη Νίκου. Μπορείτε να δείτε όλες τις Ασκήσεις από ΕΔΩ.


Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

Βρείτε τις Οργανικές ενώσεις

Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων, προσδιορίζοντας τις άγνωστες ενώσεις.


Απάντηση

Συνθετική άσκηση Οργανικής Χημείας.

Δίνεται το παρακάτω σχήμα. Να βρεθούν οι συντακτικού τύποι όλων των ενώσεων και να γράψετε αναλυτικά όλες τις αντιδράσεις, που αναφέρονται.Απάντηση:


Οξέα - Βάσεις.

Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω βάσεις (στήλη Ι) με τα συζυγή τους οξέα (στήλη ΙΙ)


Απάντηση:

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008

Σαπωνοποίηση εστέρα.

Δίνεται η παρακάτω σειρά αντιδράσεων:

C5Η10Ο2 (Α) + ΝαΟΗ → Β + Γ

Γ+ Ι2 + ΝαΟΗ → Β + ….

i) Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β και Γ.

ii) Να γραφούν οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που αναφέρονται.

Απάντηση

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2008

Υδρόλυση εστέρα.

Δίνεται η αντίδραση:

i) Αν η μια από τις παραπάνω ενώσεις αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnΟ4, ενώ η άλλη δεν διασπά το ΝαΗCΟ3, να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α και Β και Γ.

ii) Αν η ένωση Β μπορεί να προκύψει από την ένωση Γ με την ακόλουθη σειρά αντιδράσεων:
Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι όλων των ενώσεων στην περίπτωση αυτή.

Απάντηση:


Σάββατο, 1 Μαρτίου 2008

Υπολογιστική Άσκηση και σειρά αντιδράσεων.

Διαθέτουμε μια ποσότητα CH3CH2CΙ το οποίο χωρίζουμε σε τέσσερα ίσα μέρη, καθένα το οποίο υποβάλλεται στις κατεργασίες του παρακάτω διαγράμματος.

Με δεδομένο ότι η ποσότητα της ένωσης (Γ) που παράγεται είναι 6g από την οποία παίρνουμε 10,8g της ένωσης (Χ), ζητούνται:

α) Να βρεθεί η ένωση CνΗΟ.

β) Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις και να προσδιορισθούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων που αναφέρονται.

γ) Να υπολογισθεί η μάζα του παραγόμενου αιθέρα.

Απάντηση