Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Διαλύματα και pH.

Δίνονται τα διαλύματα στους 25°C:

διάλυμα A: HCl 0,1Μ διάλυμα Δ: CH3COOH 0,1Μ

διάλυμα Β: ΝΗ3 0,1Μ διάλυμα Ε: NaOH 0,1Μ

διάλυμα Γ: NH4Cl 0,1Μ διάλυμα Ζ: CH3COONa 0,1Μ

i) Από τα παραπάνω διαλύματα:

Όξινα είναι τα …………………….

βασικά είναι τα…………………

ii) Διατάξτε τα διαλύματα αυτά κατά αυξανόμενη τιμή pΗ.

iii) Θέλουμε να παρασκευάσουμε ένα διάλυμα με pΗ = 4 αραιώνοντας κάποιο από τα παραπάνω διαλύματα. Εξετάστε ποια από τα διαλύματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό αυτό.

iv) Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

α) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Α και Β θα προκύψει όξινο διάλυμα.

β) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Α και Γ θα προκύψει διάλυμα με pΗ μεγαλύτερο από το pΗ του διαλύματος Γ.

γ) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Β και Δ θα προκύψει ουδέτερο διάλυμα.

δ) αν αναμείξουμε ίσους όγκους από τα διαλύματα Δ και Ε θα προκύψει ουδέτερο διάλυμα.

Να λάβετε υπόψη ότι οι σταθερές ιοντισμού του CH3COOH και της ΝΗ3 είναι ίσες και της τάξεως του 10- 5. Δεν είναι απαραίτητοι οι μαθηματικοί υπολογισμοί.

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: