Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Περιοδικός πίνακας και ιδιότητες στοιχείων.

Τα στοι­χεί­α Α-Ε έ­χουν α­το­μι­κούς α­ριθ­μούς Α=11, Β=15, Γ=17, Δ=36 και Ε=50. Ποι­ο α­πό τα Α-Ε:

i) εί­ναι μο­νο­σθε­νές μέ­ταλ­λο,

ii) έ­χει την μι­κρό­τε­ρη α­το­μι­κή α­κτί­να,

iii) έ­χει ο­ξεί­διο που εί­ναι ιο­ντι­κή έ­νω­ση,

iv) έ­χει έ­νω­ση με υ­δρο­γό­νο που εί­ναι ι­σχυ­ρό ο­ξύ,

v) σχη­μα­τί­ζει έ­νω­ση του γε­νι­κού τύ­που ΧCΙ4,

vi) εί­ναι το πε­ρισ­σό­τε­ρο η­λε­κτραρ­νη­τι­κό,

vii) υ­φί­στα­ται ως δια­το­μι­κό α­έ­ριο;

Π.Μ.Δ.Χ. 1992

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: