Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Ιοντικές - Ομοιοπολικές ενώσεις.

Να μελετήσετε τον παρακάτω συνοπτικό Π.Π. και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

3Li

4Be

5B

6C

7N

8O

9F

10Ne

11Na

12Mg

13Al

14Si

15P

16S

17Cl

18Ar

19K

20

35Br


27Rb


53I


55Cs


85At


α) Ποιος συνδυασμός στοιχείων θα δώσει την πιο ιοντική ένωση;

β) Ποια στοιχεία έχουν τις ηλεκτρονικές δομές:
i) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
ii) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

γ) Ποιο από τα στοιχεία Να, Rb, CΙ έχει τη μεγαλύτερη πρώτη ενέργεια ιοντισμού;

δ) Ποιο από τα οξείδια στις παρακάτω σειρές θα είναι πιο όξινο:
i) Β2Ο3, CΟ2, RbO. ii) SiΟ2, Η2Ο, Cl2Ο.

ε) Δίνονται οι ενώσεις:
i) RbΒr, CsF, ΑlCl3
ii) ΜgΟ, CαΟ, Κ2Ο, Ρ2Ο3.
iii) Β2Ο3, Αl2Ο3, SiΟ2, Ο2, SΟ2.

Κατατάξτε τις ενώσεις κάθε ομάδας από την πλέον ιοντική προς την πλέον ομοιοπολική.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: