Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ογκομέτρηση.

.
Συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης από τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου...

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F:

A) HCl(aq)

B) NH3(aq)

C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq)

D) NaOH(aq)

E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq)

F) HCOOH(aq).

Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.

Σε θερμοκρασία 25,0°C, χρησιμοποιούμε το ίδιο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, HCl(aq), για να ογκομετρήσουμε τα διαλύματα    Β  NH3(aq),  και D  NaOH(aq) .

Η καμπύλη τις ογκομέτρησης  για το διάλυμα Β είναι:

  

Ενώ για το διάλυμα D είναι:

 

 1. Να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης της ογκομέτρησης για κάθε ένα από τα διαλύματα B και D.
 2. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων που δίνονται να υπολογίσετε την αρχική συγκέντρωση των έξι διαλυμάτων.
 3.  Η καμπύλη της ογκομέτρησης του διαλύματος B μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε  γραφικά το pH του διαλύματος C. Πόσο είναι το pH του διαλύματος C;
 4. Να προσδιορίσετε γραφικά την τιμή του pH στο σημείο ισοδυναμίας για την ογκομέτρηση του διαλύματος B.
 5. Να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι η τιμή του pH στο σημείο ισοδυναμίας είναι διαφορετική για τις ογκομετρήσεις των διαλυμάτων B και D.

 .

Απάντηση:

.

Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Θέμα εξέτασης.

.

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F:

A) HCl(aq)

B) NH3(aq)

C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq)

D) NaOH(aq)

E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq)

F) HCOOH(aq).

Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.

 1. Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να κατατάξετε αυτά τα διαλύματα κατ’ αύξουσα  τιμή του pH.  
  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
 2. Η προσθήκη μίας μικρής ποσότητας στερεού υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(s), στο διάλυμα E μεταβάλλει το pH του από 3,5 σε 3,6. Η προσθήκη της ίδιας ποσότητας NaOH(s) στον ίδιο όγκο καθαρού νερού μεταβάλλει το pH του από 7,0 σε 12,0. 
  Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να εξηγήσετε αυτή τη διαφορά.
 3. Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα με την προσθήκη του NaOH(s) στο διάλυμα Ε και στο καθαρό νερό.

.

Απάντηση:

.