Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ευρωπαϊκό Απολυτήριο. Θέμα εξέτασης.

.

Σε θερμοκρασία 25,0 °C, παρασκευάζουμε τα παρακάτω έξι υδατικά διαλύματα, τα οποία σημειώνονται με τα γράμματα A έως F:

A) HCl(aq)

B) NH3(aq)

C) ισομοριακό μίγμα NH3(aq) και NH4Cl(aq)

D) NaOH(aq)

E) ισομοριακό μίγμα HCOOH(aq) και HCOONa(aq)

F) HCOOH(aq).

Η συγκέντρωση όλων των αντιδραστηρίων στο αντίστοιχο διάλυμα  είναι ίδια.

  1. Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να κατατάξετε αυτά τα διαλύματα κατ’ αύξουσα  τιμή του pH.  
    Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
  2. Η προσθήκη μίας μικρής ποσότητας στερεού υδροξειδίου του νατρίου, NaOH(s), στο διάλυμα E μεταβάλλει το pH του από 3,5 σε 3,6. Η προσθήκη της ίδιας ποσότητας NaOH(s) στον ίδιο όγκο καθαρού νερού μεταβάλλει το pH του από 7,0 σε 12,0. 
    Χωρίς να κάνετε υπολογισμούς, να εξηγήσετε αυτή τη διαφορά.
  3. Να γράψετε τις ισοσταθμισμένες εξισώσεις των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα με την προσθήκη του NaOH(s) στο διάλυμα Ε και στο καθαρό νερό.

.

Απάντηση:

. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: