Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Με αφορμή ένα ερώτημα εξετάσεων…


Δίνεται ένα διάλυμα άλατος ΝΗ4Α συγκέντρωσης 1Μ. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος και οι τελικές συγκεντρώσεις των ιόντων ΝΗ4+ και Α- στο διάλυμα.
Δίνονται: ΚbΝΗ3=10-5 και ΚαΗΑ=10-10, ενώ Κw=10-14.

ή

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Και το pΗ ρυθμίζεται…

Έστω δύο διαλύματα Χ και Υ. Το διάλυμα Χ περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ, σταθεράς Κα1=10-4 με συγκέντρωση C1= 1Μ. Το Υ περιέχει το οξύ ΗΒ σταθεράς Κα2=10-4 και συγκέντρωσης C2=1Μ και το αλάτι με νάτριο ΝαΒ συγκέντρωσης C3=1Μ.
i) Να βρεθεί το pΗ των διαλυμάτων Χ και Υ και ο βαθμός ιοντισμού κάθε οξέος στο διάλυμα που περιέχεται
ii) Κατασκευάζουμε ένα διάλυμα Δ όγκου 1L, στο οποίο περιέχονται 1mοℓ ΗΑ, 1mοℓ ΗΒ και 1mοℓ ΝαΒ. Να βρεθεί το pΗ του διαλύματος Δ καθώς και ο βαθμός ιοντισμού του οξέος ΗΑ στο διάλυμα αυτό.
Θεωρείστε ως δεδομένο ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις, ενώ θ=25° και Κw=10-14.
ή

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Εύρεση συντακτικών τύπων από κάποιες ιδιότητες.


Να βρεθούν οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ με βάση τις παρακάτω πληροφορίες:
Όπου η ένωση Θ είναι το κύριο προϊόν της αντίδρασης της Η με το ΗCl.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας δίνοντας και τις απαραίτητες χημικές εξισώσεις.

ή

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Μια αφιέρωση στους χημικούς του δικτύου.

Μετά το ρεκόρ αναρτήσεων από τους φίλους Χημικούς, σαν ένα έμπρακτο «ευχαριστώ», μια άσκηση:

Να συμπληρωθούν οι σειρές των χημικών εξισώσεων

ήΠέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Μεταβολές του pΗ μετά από εξουδετέρωση.

Διαθέτουμε ορισμένο όγκο διαλύματος ασθενούς οξέος με pΗ=3. Στο διάλυμα αυτό προσθέτουμε x mοℓ ισχυρού οξέος (π.χ. ΗCΙ), με αποτέλεσμα να προκύψει διάλυμα (Δ) με pΗ=1.
i) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια ακόμη μικρή ποσότητα ΗCΙ, τότε το pΗ μπορεί να πάρει την τιμή:
 α) 0,8,            β) 1,             γ) 1,5
ii) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε μια μικρή ποσότητα ΝαΟΗ, τότε το pΗ μπορεί να πάρει την τιμή:
 α) 0,8,            β) 1,             γ) 1,5
iii) Στο (Δ) προσθέτουμε y mοℓ ΝαΟΗ και το νέο διάλυμα αποκτά pΗ=2. Για την τιμή του y ισχύει:
    α) y < χ          β)  y = x ,     γ) y > x
iv) Στο (Δ) προσθέτουμε ω mοℓ ΝαΟΗ και το νέο διάλυμα αποκτά pΗ=3. Για την τιμή του ω ισχύει:
  α) ω < x,      β)  ω = x ,    γ) ω > x
v) Αν στο διάλυμα (Δ) προσθέσουμε ΝαΟΗ, μέχρι πλήρους εξουδετέρωσης και των δύο οξέων, τότε θα προκύψει διάλυμα με pΗ:
α) pΗ < 7,     β)  pΗ = 7 ,   γ) pΗ > 7.
Να θεωρείστε τη θερμοκρασία σταθερή στους 25°C, οπότε kw=10-14 και ότι με την προσθήκη στο αρχικό διάλυμα, του οξέος ή της βάσεως, δεν μετεβλήθη σημαντικά ο όγκος του διαλύματος. Οι απαντήσεις να δοθούν με βάση την παραδοχή, ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις που αναφέρονται στο βιβλίο σας.

ή