Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Ογκομέτρηση

.
Για να δείτε μια καλή παρουσίαση σε Animation για την καμπύλη Ογκομέτρησης, ενός ασθενούς οξέος από μια ισχυρή βάση, επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου (Αναλυτική Χημεία Λιοδάκης)Μετά απαντήστε στα εξής ερωτήματα:
1) Η αντίδραση εξουδετέρωσης ενός ασθενούς οξέος από ισχυρή βάση είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη;
2) Τη στιγμή της πλήρους εξουδετέρωσης το pH είναι 7;

Εξουδετέρωση και Δείκτες

Σε δοχείο στο οποίο περιέχεται ένα διάλυμα όγκου 100mL ασθενούς οξέος ΗΑ με συγκέντρωση C=1Μ, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ενός δείκτη ΗΔ, με pΚα=5,5, τα αδιάστατα μόρια του οποίου δίνουν στο διάλυμα κίτρινο χρώμα, ενώ τα ιόντα του μπλε χρώμα. Αν για το οξύ ΗΑ Κa=10-6, ποιο θα είναι το χρώμα του διαλύματος:

α) Αρχικά.

β) Μετά την προσθήκη 0,05mol ΝaOH.

γ) Μετά την προσθήκη 1/11 mol NaOH.

Δίνεται ότι το ΝαΟΗ είναι στερεό και με την προσθήκη δεν αλλάζει ο όγκος του δοχείου και θ=25°C.

Απάντηση

Ογκομέτρηση- Τιτλοδότηση

Δίνεται η καμπύλη ογκομέτρησης. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

a) Η καμπύλη αυτή είναι καμπύλη αλκαλιμετρίας.

b) Γίνεται ογκομέτρηση διαλύματος ισχυρής βάσεως, από διάλυμα ισχυρού οξέος.

c) Ο ασθενής ηλεκτρολύτης, το διάλυμα του οποίου τιτλοδοτείται, έχει pΚ=6.

d) Όταν έχουμε προσθέσει 40ml από το πρότυπο διάλυμα, η συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη που περιέχεται στο δοχείο είναι ίση με 0,01Μ.

e) Το μπλε της βρωμοθυμόλης έχει pΚα=7,3 και χρωματίζεται κίτρινο, όταν επικρατεί το συζυγές οξύ και μπλε όταν επικρατεί η συζυγής βάση του. Αν προσθέσουμε στην παραπάνω τιτλοδότηση το μπλε της βρωμοθυμόλης, τότε το χρώμα του διαλύματος θα είναι:

α. ......................... πριν αρχίσουμε την προσθήκη του πρότυπου διαλύματος.

β. ......................... όταν έχουμε προσθέσει 20ml πρότυπου διαλύματος.

γ. ......................... όταν έχουμε προσθέσει 40ml πρότυπου διαλύματος.

Απάντηση


Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Χημεία μέχρι 15/1/2008

Ασθενή- Ισχυρά Οξέα

Μετράμε το pΗ των διαλυμάτων τριών μονοβασικών οξέων ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ:

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

4

3

3

Μετράμε επίσης τον όγκο ενός διαλύματος ΝaΟΗ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα.

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

V (ΝaΟΗ mL)

5

5

20

α) Εξηγήστε ποιο από τα τρία οξέα είναι ισχυρότερο

β) 10mL καθενός από τα τρία διαλύματα των οξέων αραιώνονται με νερό μέχρι όγκο 1000mL. Μετράμε το pΗ των αραιωμένων διαλυμάτων

διάλυμα

ΗΑ

ΗΒ

ΗΓ

5

5

4

Να δείξετε ότι το ένα από τα τρία οξέα είναι ισχυρό.

γ) Να υπολογίσετε το βαθμό ιοντισμού των δύο άλλων οξέων στα αρχικά διαλύματα.

Π.Μ.Δ.Χ. 1996

Απάντηση


Σάββατο, 29 Δεκέμβριος 2007

Τι σωματίδια υπάρχουν σε ένα διάλυμα οξέος.

Δίνεται διάλυμα οξέος ΗΑ συγκέντρωσης C1=0,1Μ με pΗ=3.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
α) Στο διάλυμα [ΗΑ]=0,1Μ
β) [Α-] = 10-3
M
γ) Αν αραιώσουμε σε δεκαπλάσιο όγκο, τότε στο τελικό διάλυμα:
i) [Α-]= 10-4 Μ,
ii) [ΗΑ]2> [ΗΑ]1
iii) Στο αραιωμένο διάλυμα υπάρχουν περισσότερα Η3Ο+ από ότι στο αρχικό διάλυμα.
iv) Για την αραίωση ισχύει: [Η3Ο+]1
V1 = [Η3Ο+]2V2.
v
) pH2=3,5

Απάντηση

Αραίωση διαλύματος ασθενούς ισχυρού οξέος.

Έχουμε διάλυμα ισχυρού οξέος ΗΑ συγκέντρωσης 0,1Μ και όγκου 100mL.

i) Αν το αραιώσουμε με 900mL νερό, το pΗ θα πάρει τιμή:

α) 0, β) 1, γ) 2, δ) 3.

ii) Αν το αραιώσουμε σε τελικό όγκο 10L, το pΗ θα γίνει:

α) 2, β) 3, γ) 4, δ) 5


Απάντηση


Πέμπτη, 27 Δεκέμβριος 2007

Εξουδετέρωση ασθενούς - ισχυρού οξέος.

Διαθέτουμε δύο διαλύματα Δ1 και Δ2, ενός ισχυρού οξέος ΗΑ και ενός ασθενούς οξέος ΗΒ αντίστοιχα, της ίδιας συγκέντρωσης C και του ίδιου όγκου. Για να εξουδετερώσουμε τα παραπάνω διαλύματα χρησιμοποιούμε το ίδιο διάλυμα ΝαΟΗ ορισμένης συγκέντρωσης.

 1. Πριν αρχίσουμε την εξουδετέρωση για το pΗ των δύο διαλυμάτων ισχύει:
  α) pΗ1 =pΗ2 . β) pΗ1 > pΗ2 . γ) pΗ2>pΗ1 . δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε.
 2. Πόσα διαφορετικά σωματίδια περιέχονται στο διάλυμα Δ1:
  α) 3 . β) 4. γ) 5. δ) 2
 3. Πόσα διαφορετικά σωματίδια περιέχονται στο διάλυμα Δ2:
  α) 2. β) 3. γ) 4. δ) 5
 4. Αν V1 και V2 οι όγκοι του διαλύματος ΝαΟΗ που απαιτούνται για την εξουδετέρωση των δύο διαλυμάτων αντίστοιχα ισχύει:
  α) V1 = V2. β) V1 > V2. γ) V2> V1 .
 5. Για το pΗ των δύο διαλυμάτων, μετά την εξουδετέρωση ισχύει:
  α) pΗ1 = pΗ2 . β) pΗ1 = 7 και 7>pΗ2 . γ) pΗ1 >7 και pΗ2= 7 . δ) pΗ1 = 7 και pΗ2>7.
 6. Ρίχνοντας σιγά- σιγά το διάλυμα του ΝαΟΗ στα δύο διαλύματα, σταματάμε την προσθήκη τη στιγμή που και τα δύο διαλύματα έχουν pΗ=7. Τη στιγμή αυτή ποια σχέση συνδέει τους όγκους του διαλύματος ΝαΟΗ που έχουμε προσθέσει σε κάθε διάλυμα;

Οξέα - βάσεις κατά Β-L.

1) Ποιες ουσίες είναι βάσεις κατά Β-L.
Α) .......................... Β) ................................. Γ) ......................

2) Να συμπληρωθούν οι χημικές εξισώσεις:

H3O+ + OH- ………………………..

HCl + NH3 ………………………..

NH4+ + OH- ………………………..

CN-+ HBr ………………………..

ΗS- + OH- ………………………..

ΗS- + ΗCl ………………………..

Απάντηση