Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Εύρεση pΗ διαλύματος άλατος.

Έστω ένα αλάτι ΝΗ4Α συγκέντρωσης C=1M με  ΚαΗΑ= 2∙10-7 και ΚbΝΗ3=2∙10-5.
Το αλάτι διίσταται:
                                          ΝΗ4Α ΝΗ4+ + Α-    (1)
                                          C       C        C
Τα ιόντα αντιδρούν με το νερό (υδρολύονται λέγαμε παλιά…)
                                     ΝΗ4+ + Η2Ο ΝΗ3 + Η3Ο+     (2)
                                     C-x                 x      x-b= z
                                    A- + H2O          HA  + OH-       (3)
                                    C-y                  y       y-b=ω
Επειδή στο δοχείο υπάρχει και η ισορροπία:
                                    2Η2Ο Η3Ο+ + ΟΗ-      (4)
                                                 z          ω
                                     όπου z∙ω=kw= 10-14
το μεγαλύτερο μέρος των παραγομένων Η3Ο+ και ΟΗ- εξουδετερώνονται.

H συνέχεια σε pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: